PHẦN 1: QUAN ĐIỂM VÒNG ĐỜI

section one/phần một

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players.

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts.

Thế gian sân khấu hí trường

vào ra bao kẻ đóng tuồng mà thôi

một người sống trọn cho đời

sắm vai đa dạng bằng mười kiếp ta…

(dịch Lưu Văn Vịnh)

—William Shakespeare

English Playwright, 17th Century

The Life-Span Perspective – Quan điểm vòng đời

Cuốn sách này nói về sự phát triển loài người – những đặc điểm chung, những biến thể riêng biệt, bản chất của nó. Mỗi cuộc đời là một sự khác biệt, một tiểu sử mới trên thế giới. Xem xét sự hình dáng của quá trình phát triển cho phép chúng ta hiểu biết về sự phát triển vòng đời rõ hơn. Sự phát triển vòng đời nói về nhịp sống và ý nghĩa của cuộc sống đối với mỗi người, về việc biến những bí ẩn thành sự hiểu biết và về việc dệt thêu nên bức chân dung mà mỗi chúng ta đã, đang và sẽ trở thành. Ở phần 1, bạn sẽ bắt đầu với phần “Dẫn nhập”

Leave a Reply