TÂM LÝ HỌC TÍNH CÁCH:

CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 

 

     GIỚI THIỆU – INTRODUCTION

     PHẦN I – Tiếp cận thiên hướng tính cách / The Dispositional Domain

 •      Chương 3: Đặc điểm tính cách và phân loại đặc điểm tính cách – Traits and Trait Taxonomies
 •      Chương 4: Các vấn đề lý thuyết và đo lường trong Tâm lý học về đặc điểm tính cách – Theoretical and Measurement Issues in Trait Psychology
 •      Chương 5: Thiên hướng tính cách theo thời gian: Tính ổn định, tính mạch lạc và sự thay đổi  – Personality Dispositions over Time: Stability, Coherence, and Change

     PHẦN II – Tiếp cận sinh học / The Biological Domain

 •      Chương 6: Di truyền và tính cách – Genetics and Personality
 •      Chương 7: Tiếp cận sinh học đối với tính cách – Physiological Approaches to Personality
 •      Chương 8: Quan điểm tiến hóa về tính cách – Evolutionary Perspectives on Personality

     PHẦN III – Tiếp cận nội tâm lý / The Intrapsychic Domain

 •      Chương 9: Tiếp cận phân tâm học về tính cách – Psychoanalytic Approaches to Personality
 •      Chương 10: Tiếp cận phân tâm học: Các vấn đề đương đại – Psychoanalytic Approaches: Contemporary Issues
 •      Chương 11: Động cơ và tính cách – Motives and Personality

     PHẦN IV – Tiếp cận nhận thức – trải nghiệm / The Cognitive/Experiential Domain

 •      Chương 12: Các chủ đề về nhận thức trong tính cách – Cognitive Topics in Personality
 •      Chương 13: Cảm xúc và tính cách – Emotion and Personality
 •      Chương 14: Tiếp cận bản ngã – Approaches to the Self

     PHẦN V – Tiếp cận văn hóa – xã hội / The Social and Cultural Domain

 •      Chương 15: Tính cách và tương tác xã hội – Personality and Social Interaction
 •      Chương 16: Giới tính, Giới và tính cách – Sex, Gender, and Personality
 •      Chương 17: Văn hóa và tính cách – Culture and Personality

     PHẦN VI – Tiếp cận điều chỉnh / The Adjustment Domain

 •      Chương 18: Căng thẳng, đối phó và điều chỉnh – Stress, Coping, Adjustment, and Health
 •      Chương 19: Các rối loạn tính cách – Disorders of Personality

     TỔNG KẾT – CONCLUSION

 •      Chương 20: Tóm tắt và định hướng tương lai – Summary and Future Directions