Chương 1: Dẫn nhập

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: Dẫn nhập

1. Quan điểm vòng đời

Tầm quan trọng của nghiên cứu về phát triển vòng đời

Các đặc điểm của quan điểm vòng đời

Một số mối quan tâm đương đại

KẾT NỐI VỚI NGHỀ NHIỆP: Gustavo Medrano, nhà Tâm lý học lâm sàng

KẾT NỐI PHÁT TRIỂN VỚI CUỘC SỐNG: Cải thiện chính sách về gia đình

2. Bản chất của phát triển

Các quá trình sinh học, nhận thức và cảm xúc xã hội

Các giai đoạn phát triển

Ý nghĩa của tuổi tác

Các vấn đề phát triển

3. Các lý thuyết phát triển

Các lý thuyết tâm động học

Các lý thuyết nhận thức

Các lý thuyết hành vì và nhận thức xã hội

Các lý thuyết tập tính học

Các lý thuyết sinh thái

Một định hướng lý thuyết chiết trung

4. Nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển vòng đời

Các phương pháp thu thập dữ liệu

Thiết kế nghiên cứu

Khoảng thời gian của nghiên cứu

Hướng dẫn đạo đức nghiên cứu

Giảm thiểu thiên kiến

KẾT NỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP: Pam Reid, Nhà tâm lý học phát triển và giáo dục 

Đạt mục tiêu học tập

Thuật ngữ chính

PHỤ LỤC: Nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời

Leave a Reply