Bài tập Biết ơn trong mùa lễ

Gratitude Exercises for the Holiday Season

Biên dịch: Bảo Chân – Hiệu đính: Xanh Lam

Thanksgiving presents us with a great opportunity to increase our feelings of gratitude for everything in our lives. This is wonderful for our stress levels as well as our relationships, our life satisfaction, and our overall health. The focus on gratitude that surrounds Thanksgiving is particularly good for us because it reminds us of how easy it is to increase our feelings of gratitude about everything we have, making it easier to feel that we have “enough” when faced with the barrage of marketing that starts before Black Friday and continues through the new year.​

Lễ tạ ơn mang đến cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để tăng cường cảm giác biết ơn đối với mọi thứ trong cuộc sống. Điều này thật tuyệt vời đối với mức độ căng thẳng cũng như các mối quan hệ, sự hài lòng trong cuộc sống và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Việc tập trung vào lòng biết ơn trong Lễ Tạ ơn đặc biệt tốt cho chúng ta vì nó nhắc nhở chúng ta rằng việc tăng cường cảm giác biết ơn về mọi thứ chúng dễ dàng như thế nào, khiến chúng ta dễ cảm thấy rằng mình có “đủ” khi đối mặt với hàng loạt hoạt động tiếp thị bắt đầu trước Thứ Sáu Đen tối và tiếp tục trong suốt năm mới.​

Actively cultivating gratitude can also help with other things related to the holidays, such as dealing with “difficult” family and friends during gatherings, managing travel stress, or handling loneliness or winter blues that sometimes fall during the holiday season. Below are some gratitude-building exercises that can help you through holiday challenges and give you greater feelings of joy and satisfaction in the new year.

Tích cực nuôi dưỡng lòng biết ơn cũng có thể giúp giải quyết những vấn đề khác liên quan đến ngày lễ, chẳng hạn như giải quyết những vấn đề khó khăn với gia đình và bạn bè trong những buổi tụ tập, kiểm soát căng thẳng khi đi du lịch hoặc xử lý sự cô đơn hoặc nỗi buồn mùa đông đôi khi rơi vào kỳ nghỉ lễ. Dưới đây là một số bài tập xây dựng lòng biết ơn có thể giúp bạn vượt qua những thử thách trong kỳ nghỉ và mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ và hài lòng hơn trong năm mới.

Maintain a Gratitude Journal Before You Face Challenges

Duy trì nhật ký biết ơn trước khi bạn đối mặt với thử thách

I’m a big proponent of gratitude journaling for good reason. When you maintain a gratitude journal regularly, you receive an emotional boost from each writing session. As it becomes a habit, you tend to notice the things in your life that you have to be grateful for, things that you may normally overlook. This may be because you have more practice with gratitude overall, or it could be simply that you know you will need fodder to write about that night. Either way, it’s a benefit.

Tôi rất ủng hộ việc viết nhật ký về lòng biết ơn vì sự hữu ích của nó. Khi bạn viết nhật ký biết ơn thường xuyên, bạn sẽ nhận được sự thúc đẩy cảm xúc sau mỗi lần viết. Khi nó trở thành thói quen, bạn có xu hướng chú ý đến những điều trong cuộc sống mà bạn phải biết ơn, những điều mà bạn thường bỏ qua. Điều này có thể là do bạn đã thực hành nhiều hơn với lòng biết ơn, hoặc đơn giản là bạn biết mình sẽ cần có động lực để viết về đêm đó. Dù bằng cách nào, đó là một lợi ích.

Maintaining a gratitude journal long-term can shift your mindset to a more positive one, which can help with stress relief.1 However, you don’t need to keep a journal for months before you see emotional gains from the practice; journaling for a few days—even once—can help you to get into the right mindset to be more resilient to the stress of a holiday gathering or to meet other challenges you anticipate in your life. 

Duy trì nhật ký biết ơn lâu dài có thể chuyển suy nghĩ của bạn sang hướng tích cực hơn, điều này có thể giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, bạn không cần phải viết nhật ký trong nhiều tháng trước khi bạn thấy được những lợi ích về mặt cảm xúc từ việc luyện tập; viết nhật ký trong vài ngày—dù chỉ một lần—có thể giúp bạn có được tư duy đúng đắn để kiên cường hơn trước sự căng thẳng của một cuộc họp mặt trong kỳ nghỉ hoặc gặp gỡ những thách thức khác mà bạn dự đoán trong cuộc sống của mình. 

Use Gratitude in Social Media

Sử dụng lòng biết ơn trên mạng xã hội

Many people like to tweet or post what they are grateful for during November, and this is a practice I love to see. Sharing what you appreciate about your life can help your friends enjoy these things as well, and can help you all maintain a more positive attitude in general.

Nhiều người thích đăng những điều họ biết ơn trong tháng 11 và đây là sự rèn luyện mà tôi muốn thấy. Chia sẻ những gì bạn đánh giá cao về cuộc sống của mình có thể giúp bạn bè của bạn cũng thích những điều này và có thể giúp tất cả các bạn duy trì thái độ tích cực hơn nói chung.

This is something to keep in mind as you visit family for Thanksgiving, face the crowds for holiday shopping, and participate in the many activities of the holiday season that make this time of year special but also put a strain on schedules, budgets, and attitudes. Be sure you mix in some other topics as well for balance and try to avoid falling into the social media comparison trap.

Đây là điều cần lưu ý khi bạn đến thăm gia đình vào Lễ Tạ ơn, đối mặt với đám đông mua sắm trong kỳ nghỉ và tham gia vào nhiều hoạt động của kỳ nghỉ lễ khiến thời điểm này trong năm trở nên đặc biệt nhưng cũng gây căng thẳng về lịch trình, ngân sách và thái độ. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng kết hợp một số chủ đề khác để cân bằng và cố gắng tránh rơi vào bẫy so sánh trên mạng xã hội.

Remember What You Love About People Who Cause Friction

Hãy nhớ những điều bạn yêu thích ở những người gây ra xích mích

When we visit our families during the holiday season, we often encounter more stress than we anticipated. Family gatherings can be stressful for several reasons: the strain of travel, the difficulty of a large group of hungry people gathering in a small space for a long period of time, the possibility of past unresolved issues coming up in conversation, and the work of putting on a feast. Not to mention the stresses of gift-giving that come in December.

Khi về thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ, chúng ta thường gặp nhiều căng thẳng hơn chúng ta dự đoán. Những cuộc tụ họp gia đình có thể căng thẳng vì nhiều lý do: sự căng thẳng khi đi lại, sự khó khăn khi một nhóm lớn người đói tụ tập trong một không gian nhỏ trong thời gian dài, khả năng nảy sinh những vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ trong cuộc trò chuyện và công việc của tổ chức một bữa tiệc. Chưa kể đến những căng thẳng khi tặng quà vào tháng 12.

If you find yourself feeling friction between yourself and another friend or family member at a holiday gathering, remember that this is more common than you may realize, and it doesn’t mean that you don’t love your family.

Nếu bạn thấy mình có cảm giác xích mích giữa mình và một người bạn hoặc thành viên gia đình khác trong một buổi họp mặt trong kỳ nghỉ, hãy nhớ rằng điều này phổ biến hơn bạn có thể nhận ra và điều đó không có nghĩa là bạn không yêu gia đình mình.

Remember, also, that gratitude can help you to feel more connected with these hungry, possibly grouchy people around you. If you feel conflict, think about one or two things that you love about this person or positive experiences you’ve shared with them in the past; get in touch with your feelings of gratitude for this person. If you have long-standing issues with this person, this exercise can help, as can these tips on how to deal with difficult people and unresolved family conflicts.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng lòng biết ơn có thể giúp bạn cảm thấy gắn kết hơn với những người đang đói khát và có thể cáu kỉnh xung quanh bạn. Nếu bạn cảm thấy mâu thuẫn, hãy nghĩ về một hoặc hai điều bạn yêu thích ở người này hoặc những trải nghiệm tích cực mà bạn đã chia sẻ với họ trong quá khứ; liên lạc với cảm giác biết ơn của bạn đối với người này. Nếu bạn có vấn đề lâu dài với người này, bài tập này có thể hữu ích, cũng như những lời khuyên về cách đối phó với những người khó tính và xung đột gia đình chưa được giải quyết.

Make Gratitude a Group Exercise

Biến lòng biết ơn thành một bài tập nhóm

As long as you’re thinking of what you appreciate about those around you, why not share your gratitude with the rest of the group and spread the feelings of goodwill?

Miễn là bạn đang nghĩ về những điều bạn đánh giá cao ở những người xung quanh, tại sao không chia sẻ lòng biết ơn của mình với những người còn lại trong nhóm và lan tỏa tình cảm thiện chí?

You can casually share some positive memories about those around you or talk about what you appreciate about them, and let the rest of the group join in naturally, or you can ask people specifically if they want to go around the room and take turns sharing positive memories with the group.

Bạn có thể ngẫu nhiên chia sẻ một số kỷ niệm tích cực về những người xung quanh hoặc nói về những điều bạn đánh giá cao ở họ và để những người còn lại trong nhóm tham gia một cách tự nhiên hoặc bạn có thể hỏi cụ thể nếu họ có muốn thay phiên nhau chia sẻ những điều tích cực và có kỷ niệm đẹp cùng nhóm không. 

Either way, this can spread feelings of love and gratitude, and possibly even create a tradition that everyone enjoys.

Dù thế nào đi nữa, điều này có thể lan tỏa cảm giác yêu thương và biết ơn, thậm chí có thể tạo ra một truyền thống mà mọi người đều yêu thích.

 

Nguồn bài viết: https://www.verywellmind.com/gratitude-exercises-holiday-season-3144537

Nguồn hình ảnh: Vikke Samson

Leave a Reply