Ứng dụng quy kết xã hội để kiểm soát tri giác

source: https://www.nytimes.com/2019/07/29/business/confidence-bias-investing.html

   Thậm chí nếu bạn quy kết hành vi của mình là do những nguyên nhân ngoại tại thì nhìn chung bạn cũng biến đổi quy kết của mình để cố gắng đưa bản thân vào một điều kiện thuận lợi. Ví dụ, bạn có lẽ sẽ quy điểm số cao mình đạt được trong bài kiểm tra là do trí thông minh và chăm chỉ làm việc (một quy kết nội tại) nhưng lại đổ lỗi cho những điểm số thấp cho sự bất công trong thi cử (quy kết ngoại tại). Quy kết mà chúng ta hình thành nhằm tối ưu hóa những luận cứ cho sự thành công và để giảm thiểu sự khiển trách cho những thất bại được gọi là thiên kiến vị kỷ. Hầu hết người Mỹ đánh giá họ cao hơn mức trung bình về hầu hết các khía cạnh. Tuy nhiên thiên kiến vị kỷ lại ít vượt trội ở người châu Á. Một trong những lí do là vì văn hóa châu Á gắn giá trị bản thân với mục đích để hòa hợp với nhóm hơn là để tỏ ra vượt trội hơn những người khác. (Balcetis, dunning, & miller, 2008; heine & hamamura, 2007).

Using Attributions to Manage Perceptions of Ourselves

   Even if you generally attribute your own behavior largely to external causes, you vary your attributions to try to present yourself in a favorable light. For example, you might credit your good grades to your intelligence and hard work (an internal attribution) but blame your worst grades on unfair tests (an external attribution). Attributions that we adopt to maximize credit for success and minimize blame for failure are called self-serving biases. Most Americans rate themselves above average on almost everything. Self-serving biases are, however, less prominent among Asians. One reason is that Asian culture defines self-worth in terms of fitting into the group rather than outcompeting one’s peers (Balcetis, dunning, & miller, 2008; heine & hamamura, 2007).

Leave a Reply