Sự gần gũi và thân thuộc

Proximity and Familiarity

https://seattlechristiancounseling.com/articles/3-ways-to-cultivate-emotional-closeness-as-a-couple

   Sự gần gũi có nghĩa là trạng thái thân mật. Không có gì bất ngờ khi chúng ta có nhiều khả năng sẽ trở thành bạn với những người sống và làm việc gần ta. Một giáo sư đã chỉ định các sinh viên ngồi ngẫu nhiên trong một lớp học và theo dõi họ trong 1 năm sau đó. Phần lớn họ đều kết thân với những người ngồi gần họ. Việc ở gần nhau rất có ý nghĩa trong thiết lập các mối quan hệ vì những người sống gần nhau dễ khám phá được những điểm chung của nhau. Một điều khác nữa đó là do Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên – chúng ta tiếp xúc với ai đó hoặc điều gì đó càng nhiều, chúng ta sẽ có xu hướng thích người đó/ điều đó nhiều hơn.

Tuy nhiên, yếu tố thân thuộc không phải lúc nào cũng làm tăng sự cảm tình. Các nhà nghiên cứu đã liên lạc với những người chuẩn bị đến một buổi hẹn qua dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Trước buổi hẹn, hầu như mọi người cho điểm số khá cao về việc họ mình sẽ thích người trong buổi hẹn đó nhiều như thế nào. Sau buổi hẹn, điểm số giảm xuống nhiều hơn là tăng. Trở nên quá thân quen với một ai cho bạn cơ hội để tìm ra điểm chung của người đó, nhưng cũng cho bạn thấy những điều không tốt về người đó.

 Proximity means closeness. (It comes from the same root as approximate.) Not surprisingly, we are most likely to become friends with people who live or work in proximity to us. One professor assigned students to seats randomly and followed up on them a year later. Students most often became friends with those who sat in adjacent seats (Back, Schmulkle, & egloff, 2008). one reason proximity is important is that people who live nearby discover what they have in common. another reason is the mere exposure effect, the principle that the more often we come in contact with someone or something, the more we tend to like that person or object (Saegert, Swap, & Zajonc, 1973; Zajonc, 1968).

However, familiarity does not always increase liking. Researchers contacted people who were about to go on a date arranged by an online dating service. prior to the date, most people gave moderately high ratings on how much they expected to like the person they were about to date. after the date, more ratings went down than up (norton, Frost, & ariely, 2007). Becoming familiar with someone gives you a chance to find out what you have in common, but it also lets you see the other person’s flaws.

Leave a Reply