Nhận dạng và phát triển tính dục

Sexual Development and Identity

Trong các giai đoạn phát triển sớm, bào thai của con người có hình dạng đơn tính (xem hình 11.16). Một cấu trúc sau này sẽ phát triển thành dương vật hoặc âm vật. Cấu trúc khác sẽ trở thành bìu hoặc môi âm hộ. Hướng phát triển phụ thuộc vào ảnh hưởng hormone trong quá trình phát triển trước khi sinh (McFadden, 2008). Bắt đầu ở tuần thứ bảy hoặc thứ tám sau khi thụ thai, bào thai nam tiết ra lượng hormone testosterone nhiều hơn là bào thai nữ (mặc dù cả hai đều sản xuất một lượng nhất định), và qua vài tháng tiếp theo, testosterone khiến các cấu trúc bào thai nhỏ bé phát triển thành một dương vật và bìu. Ở bào thai nữ, với lượng testosterone thấp, các cấu trúc phát triển thành âm vật và môi âm hộ. Lượng hormone estradiol tăng ở nữ nhiều hơn nam tại thời điểm này. (Estrogen là một loại hóa chất liên quan, không phải là một hóa chất đơn lẻ. Estradiol là một hormone dồi dào estrogen.) Estradiol và các hormone liên quan quan trọng đối với sự phát triển cấu trúc bên trong bào thai nữ nhưng ít có ảnh hưởng đến sự phát triển bên ngoài – dương vật so với âm vật và bìu so với âm hộ.

In the earliest stages of development, a human fetus has a unisex appearance (see ▼ Figure 11.16). One structure will eventually develop into either a penis or a clitoris. Another structure will become either a scrotum or labia. The direction of development depends on hormonal influences during prenatal development (McFadden, 2008). Beginning in the seventh or eighth week after conception, male fetuses secrete higher levels of the hormone testosterone than do females (although both sexes produce some), and over the next couple of months, the testosterone causes the tiny fetal structures to grow into a penis and a scrotum. In female fetuses, with lower levels of testosterone, the structures develop into clitoris and labia instead. Levels of the hormone estradiol increase more in females than in males at this time. (Estrogen is a category of related chemicals, not a single chemical itself. Estradiol is an abundant type of estrogen.) Estradiol and related hormones are important for internal female development but have little effect on development of the external anatomy—penis versus clitoris and scrotum versus labia.

Hãy nhớ rằng: Ở loài người và các loài động vật có vú, mức testosterone cao tạo thành hình dạng bên ngoài của nam và mức testosterone thấp tạo thành hình dạng bên ngoài của nữ. Thông thường, lượng estradiol không quyết định hình dạng bên ngoài của nam hay nữ. Tuy nhiên, esstradiol quan trọng đối với sự phát triển của các cơ quan nội tạng ở nữ giới.

Remember: In humans and other mammals, high testosterone levels produce a male external anatomy, and low testosterone levels produce a female anatomy. Within normal limits, the amount of circulating estradiol does not determine male or female external appearance. Estradiol is important, however, for normal development of the internal female organs.

Các hormone sinh dục cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ, tạo ra sự khác nhau giữa nam và nữ trong một số vùng não. Cơ chế ảnh hưởng hormone khác nhau giữa các vùng não. Ở một phần của vùng dưới đồi, hormone điều chỉnh một chất hóa học gọi là prostaglandin, từ đó ảnh hưởng đến hình dạng của các sợi nhánh ở tế bào thần kinh (Lenz, Nugent, Haliyur, & McCarthy, 2013). Ở một vùng khác của vùng dưới đồi, các hormone hoạt động bởi một chất hóa học gọi là PI3 kinase, nhưng ở vùng khác thì chúng họat động thông qua histones (McCarthy & Arnold, 2011). Tại sao điều này lại quan trọng? Các hormone không chỉ ảnh hưởng ở prostaglandins, PI 3 kinase hay histones. Bởi vì các cơ chế phân biệt giới tính khác nhau giữa các vùng não, nên trên thực tế, có thể, não bộ của ai đó có thể bị nam tính hóa hoặc nữ tính hóa mạnh mẽ ở một khu vực này so với khu vực khác. Và điều này phù hợp với những gì chúng ta biết về hành vi. Bạn có thể rất nam tính hoặc nữ tính ở một khía cạnh nào đó trong hành vi của mình chứ không phải ở khía cạnh khác.

The sex hormones also influence brain development, producing differences between men and women in several brain areas. The mechanisms of hormonal effects differ among brain areas. In one part of the hypothalamus, hormones regulate a chemical called prostaglandin, which in turn influences the shape of neurons’ dendrites (Lenz, Nugent, Haliyur, & McCarthy, 2013). In another part of the hypothalamus, hormones act by a chemical called PI 3 kinase, and in still another area they act via histones (McCarthy & Arnold, 2011). Why is this important? Hormones are not the only influence on prostaglandins, PI 3 kinase, or histones. Because the mechanism of sexual differentiation varies from one area to another, it is possible, in fact common, for someone’s brain to be more strongly masculinized or feminized in one area than another. And that fits with what we know about behavior. You could be highly masculine or feminine in one aspect of your behavior, and not so much in another.

Cứ 2,000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ có bộ phận sinh dục khó phân loại thành nam hoặc nữ, và 1 hoặc 2 trong 100 trẻ có cấu tạo sinh dục bên ngoài không rõ ràng (Blackless et al., 2000). Sự không rõ ràng xảy ra thường xuyên nhất nếu tuyến tượng thận di truyền của nữ sản xuất lượng testosterone nhiều hơn bình thường trong giai đoạn nhạy cảm trước khi sinh (Money & Ehrhardt, 1972). Một gen nam phát triển hình dạng không rõ ràng do sự thay đổi trong gen kiểm soát các thụ thể testosterone (Misrahi et al., 1997). Những người có cấu trúc giải phẫu không rõ ràng là nam hay nữ được gọi là liên giới tính. Hiệp hội liên giới tính Bắc Mỹ (www.isna.org) nhằm tăng cường sự hiểu biết và chấp nhận những người có bộ phận sinh dục không rõ ràng.

About 1 child in 2,000 is born with genitals that are hard to classify as male or female, and 1 or 2 in 100 have a slightly ambiguous external anatomy (Blackless et al., 2000). Ambiguity occurs most frequently if a genetic female’s adrenal glands produce more than the usual amount of testosterone during a sensitive period before birth (Money & Ehrhardt, 1972). Less frequently, a genetic male develops an intermediate appearance because of an alteration in the gene that controls testosterone receptors (Misrahi et al., 1997). People with an anatomy that appears intermediate between male and female are known as intersexes. The Intersex Society of North America (www.isna.org) is devoted to increasing understanding and acceptance of people with ambiguous genitals.

Cha mẹ và mọi người nên đối xử với những người liên giới tính như thế nào? Trong hàng thập kỷ, các khuyến nghị y tế tiêu chuẩn là, khi nghi ngờ, hãy gọi một trẻ là nữ và phẫu thuật để làm trẻ giống nữ. Phẫu thuật này có thể bao gồm tạo hoặc kéo dài âm đạo và rút gọn dương vật / âm vật về đúng kích thước âm vật trung bình. Nhiều trường hợp phải phẫu thuật nhiều lần mới có ngoại hình ưng ý.

How should parents and others treat intersexed people? For decades, the standard medical recommendation was, when in doubt, call the child female and perform surgery to make her anatomy look female. This surgery includes creating or lengthening a vagina and reducing the ambiguous penis/clitoris to the size of an average clitoris. Many cases require repeated surgery to obtain a satisfactory appearance.

Khuyến nghị này dựa trên giả định là bất kỳ trẻ nào trông giống một bé gái và được đối xử như bé gái thì sẽ phát triển bản dạng nữ. Bản dạng giới là giới tính mà một người tự coi là chính mình. Không ai có bằng chứng rằng việc nuôi con hoàn toàn là trách nhiệm của bản dạng giới, và kinh nghiệm về sau chỉ ra điều ngược lại. Các nghiên cứu tiếp theo về các bé gái bị nam tính hóa một phần từ khi sinh ra nhưng được nuôi dưỡng như phái nữ cho thấy rằng các bé gái này có nhiều khả năng thích các hoạt động và sở thích đặc trưng của con trai trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên (Berenbaum, 1999; Berenbaum, Duck, & Bryk, 2000). Điều này cho thấy chúng ta không thể tin tưởng vào các kiểu nuôi dạy để kiểm soát sự phát triển tâm lý.

This recommendation was based on the assumption that any child who looks like a girl and is treated like a girl will develop a female gender identity. Gender identity is the sex that someone regards himor herself as being. No one ever had much evidence for assuming that rearing was entirely responsible for gender identity, and later experience indicated otherwise. Follow-up studies on girls who were partly masculinized at birth but reared as females found that they are more likely than other girls to prefer boy-typical activities and interests during childhood and adolescence (Berenbaum, 1999; Berenbaum, Duck, & Bryk, 2000). The point is that we cannot count on rearing patterns to control psychological development.

Hơn nữa, phẫu thuật bộ phận sinh dục – thu nhỏ hoặc loại bỏ dương vật/âm vật để làm cho người liên giới tính trở nên giống nữ – làm giảm khoái cảm tình dục và khả năng đạt cực khoái (Minto, Liao, Woodhouse, Ransley, & Creighton, 2003). Một âm đạo nhân tạo có thể làm thỏa mãn bạn tình nam, nhưng không đem lại cảm xúc hoặc khoái cảm cho người nữ, và nó đòi hỏi sự để ý thường xuyên để ngăn ngừa các mô sẹo. Nhiều người liên giới tính báo cáo họ chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào  (Jürgensen et al., 2013), và hầu hết những người đã có quan hệ yêu đương cho biết rằng họ ít có khoái cảm tình dục (Van der Zwan et al., 2013). Sau cùng, các cá nhân liên giới tính phản đối rằng, trong nhiều trường hợp, các bác sĩ nói dối họ về ca phẫu thuật và lý do của nó. Ngày nay, ngày càng nhiều bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên nuôi dạy trẻ theo giới tính mà bộ phận sinh dục giống nhất và không phẫu thuật cho tới khi hoặc trừ khi chính cá nhân đó yêu cầu. Kết quả là nhiều trẻ em được nuôi như bé trai, thay vì gọi tất cả là bé gái (Kolesinska et al., 2014). Nhiều người liên giới tính thích giữ nguyên hiện trạng của họ mà không phẫu thuật (Dreger, 1998).

Furthermore, the genital surgery—reducing or removing the penis/clitoris to make an intersex look more female—decreases sexual pleasure and the capacity for orgasm (Minto, Liao, Woodhouse, Ransley, & Creighton, 2003). An artificial vagina may be satisfactory to a male partner, but it provides no sensation or pleasure to the woman, and it requires frequent attention to prevent scar tissue. Many intersexes report that they never had a love relationship of any type (Jürgensen et al., 2013), and most of those who did, report very little sexual pleasure (Van der Zwan et al., 2013). Finally, intersexed individuals object that, in many cases, physicians lied to them about the surgery and the reasons for it. Today, more and more physicians recommend that parents raise the child as the gender the genitals most resemble and perform no surgery until and unless the individual requests it. The result is that many are reared as males, instead of calling all such children female (Kolesinska et al., 2014). Many intersexed individuals prefer to remain as they are, without surgery (Dreger, 1998).

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply