Mọi người làm gì và tần suất làm như thế nào?

What Do People Do and How Often?

Các nhà nghiên cứu có nhiều lý do để nghiên cứu tần suất hành vi tình dục khác nhau. Ví dụ, nếu chúng ta muốn dự đoán sự lây lan của AIDS, chúng ta cần biết có bao nhiêu người đang có quan hệ tình dục không an toàn và với bao nhiêu bạn tình. Ngoài các các lý do khoa học và y tế để nghiên cứu về tình dục, hãy thừa nhận một điều là: Chúng ta đều rất tò mò, đúng không?

Researchers have many reasons for studying the frequency of various sexual behaviors. For example, if we want to predict the spread of AIDS , we need to know how many people are having unsafe sex and with how many partners. In addition to the scientific and medical reasons for studying sex, let’s admit it: We’re curious, aren’t we?

Khảo sát Kinsey

The Kinsey Survey

Một cuộc khảo sát quan trọng về hành vi tình dục của con người được thực hiện bởi Alfred C. Kinsey, một nhà sinh vật học côn trùng, người đã đồng ý dạy học phần sinh học trong khóa học về hôn nhân ở đại học Indiana. Khi ông nhận thấy thư viện có rất ít thông tin về tình dục của loài người, ông đã tiến hành một khảo sát. Cuộc khảo sát bắt đầu từ một dự án quy mô nhỏ cho mục đích giảng dạy đã phát triển thành một cuộc khảo sát với 18,000 người.

The first important survey of human sexual behavior was conducted by Alfred C. Kinsey, an insect biologist who agreed to teach the biological portion of Indiana University’s course on marriage. When he found that the library included little information about human sexuality, he conducted a survey. What started as a small-scale project for teaching purposes grew into a survey of 18,000 people.

Mặc dù lượng mẫu của Kinsey rất lớn, nhưng những gì ông thu được hầu hết là từ các phỏng vấn của những thành viên của tổ chức hợp tác, từ các hội huynh đệ cho đến các nữ tu, chủ yếu ở Trung Tây, Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu sau đó, cố gắng lấy các mẫu đại diện cho nhóm dân số, và đã thu được các kết quả khác nhau đáng kể.

Although Kinsey’s sample was large, he obtained most of his interviews from members of cooperative organizations, ranging from fraternities to nunneries, mostly in the U.S. Midwest. Later researchers, trying harder to get representative samples of the population, obtained significantly different results.

Tuy nhiên, Kinsey đã ghi chép những sự thay đổi trong hành vi tình dục của con người (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953). Ông phát hiện ra rằng một số người hiếm khi hoặc không bao giờ đạt được cực khoái. Ông cũng tìm thấy một người đàn ông trung niên cho biết đạt cực khoái 4 đến 5 lần mỗi ngày (với nhiều bạn tình là nam, nữ và động vật) và một vài phụ nữ đôi khi đạt cực khoái 50 trở lên trong vòng 20 phút.

Nevertheless, Kinsey did document the variability of human sexual behavior (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953). He found some people who had rarely or never experienced orgasm. He also found a middle-aged man who reported an average of 4 or 5 orgasms per day (with a wide variety of male, female, and animal partners) and several women who sometimes had 50 or more orgasms within 20 minutes.

Kinsey thấy rằng hầu hết mọi người đều không biết về mức độ khác nhau của hành vi tình dục. Khi ông hỏi mọi người liệu họ có tin rằng “thủ dâm quá độ” sẽ gây ra các bệnh thể chất và tâm thần hay không, thì hầu hết đều trả lời “có.” (Sự thật thì không phải như vậy.) Sau đó ông hỏi điều gì gây ra “quá độ.” Với mỗi người, quá độ là nhiều hơn những gì anh ta hoặc cô ta đã làm. Một thanh niên thủ dâm một lần một tháng cho biết anh ta nghĩ ba lần một tháng có thể gây ra bệnh tâm thần. Một người đàn ông thủ dâm ba lần mỗi ngày thì nói rằng anh ta nghĩ năm lần một ngày là quá độ. (Để đáp lại, Kinsey đã định nghĩa cuồng dâm / nymphomaniac là “người muốn quan hệ tình dục nhiều hơn.”)

Kinsey found that most people were unaware of how much sexual behavior varies. When he asked people whether they believed that “excessive masturbation” causes physical and mental illness, most said “yes.” (In fact, it does not.) He then asked what constitutes “excessive.” For each person, excessive meant a little more than what he or she did. One young man who masturbated once a month said he thought three times a month would cause mental illness. A man who masturbated three times daily said he thought five times a day would be excessive. (In reaction, Kinsey defined nymphomaniac as “someone who wants sex more than you do.”)

Các nghiên cứu sau này

Later Surveys

Kinsey không cố gắng phỏng vấn một mẫu dân số ngẫu nhiên vì ông cho rằng hầu hết mọi người sẽ từ chối hợp tác. Ông có thể đã đúng ở những năm 1940, nhưng những năm sau đó, các nhà nghiên cứu đã xác định các mẫu ngẫu nhiên và hầu hết nhận được sự hợp tác từ mọi người (Fay, Turner, Klassen, & Gagnon, 1989; Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994).

(Một số lời khuyên nếu ai đó yêu cầu bạn tham gia vào một khảo sát tình dục: Các nhà nghiên cứu hợp pháp xuất trình thông tin xác thực của họ để cho biết mối quan hệ của họ với một viện nghiên cứu. Họ cũng thực hiện các biện pháp an toàn để bảo mật các câu trả lời. Đừng tin tưởng “những nhà nghiên cứu” mà không xuất trình được giấy tờ của họ. Cảnh giác với những khảo sát tình dục qua điện thoại. Rất khó phân biệt một khảo sát hợp pháp với một cuộc điện thoại bậy bạ được ngụy trang.)

Kinsey did not try to interview a random sample of the population because he assumed that most people would refuse to cooperate. He may have been right in the 1940s, but in later years, researchers identified random samples and got most people to cooperate (Fay, Turner, Klassen, & Gagnon, 1989; Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994).

(Some advice if anyone ever asks you to participate in a sex survey: Legitimate researchers present their credentials to show their affiliation with a research institute. They also take precautions to guarantee the confidentiality of responses. Do not trust “researchers” who fail to show their credentials. Be wary of sex surveys by telephone. It is hard to distinguish a legitimate survey from an obscene phone call in disguise.)

Một cuộc khảo sát một mẫu ngẫu nhiên khoảng 3,500 người lớn ở Hoa Kỳ (Laumann et al., 1994) cho thấy mọi người khá thích thú. Hình 11.12 cho thấy tỉ lệ nam và nữ mô tả các hoạt động tình dục như là “rất hấp dẫn.” Hoạt động tình dục phổ biến nhất là giao hợp âm đạo,  tiếp theo là xem bạn tình cởi đồ và sau đó là quan hệ tình dục bằng miệng. Lưu ý một điều mơ hồ: Khi 13% nam giới nói rằng họ thấy quan hệ tình dục “rất hấp dẫn”, điều đó có nghĩa là họ thường xuyên thích thú hay họ tưởng tượng về điều đó?

A survey of a random sample of almost 3,500 U.S. adults (Laumann et al., 1994) explored what people enjoy. ▲ Figure 11.12 shows the percentage of men and women who describe various sexual activities as “very appealing.” The most popular sexual activity is vaginal intercourse, followed by watching one’s partner undress and then by oral sex. Note an ambiguity: When 13 percent of men say they find group sex “very appealing,” do they mean they have frequently enjoyed it or that they have fantasies about it?

Lưu ý là nhiều nam hơn nữ cho biết họ thích tất cả các hoạt động được liệt kê. Một khảo sát mở rộng hơn với 27,500 người ở 29 quốc gia, tỉ lệ nam giới cho biết rằng họ cảm thấy thích thú và hài lòng với đời sống tình dục của mình cao hơn nữ giới (Laumann et al., 2006). Tuy nhiên, kết quả đó có thể bị sai lệch theo nhiều khía cạnh. Những phụ nữ đang trong một mối quan hệ yêu đương cho biết họ cũng thích thú tình dục nhiều như nam giới (Conley, Moors, Matsick, Ziegler, & Valentine, 2011). Ngoài ra, nhiều đàn ông khoe khoang về hoạt động tình dục của họ, và một số phụ nữ thì đánh giá thấp sở thích tình dục của họ (Alexander & Fisher, 2003).

Note that more men than women report enjoying every activity listed. A broader survey of 27,500 people found that in each of 29 countries, a higher percentage of men than women reported pleasure and satisfaction with their sex life (Laumann et al., 2006). However, that result may be misleading in several ways. Women who are in a committed, loving relationship report enjoying sex as much as men do (Conley, Moors, Matsick, Ziegler, & Valentine, 2011). Also, many men brag about their sexual activity, and some women understate their sexual interest (Alexander & Fisher, 2003).

Hình 11.13 cho thấy kết quả từ một khảo sát của gần 6,000 người ở Hoa Kỳ. Như các con số cho thấy, tần suất của hoạt động tình dục đạt đỉnh ở nhóm tuổi thanh niên và sau đó giảm dần, nhưng ngay cả khi ở tuổi 70, gần một nửa nam giới và một phần tư phụ nữ vẫn duy trì hoạt động tình dục (Herbenick et al., 2010). Khảo sát khác, gồm hơn 1,000 người, cho thấy rằng những người già, về trung bình, hài lòng với đời sống tình dục của họ như những người trẻ hoặc những người trung niên. Ở mọi lứa tuổi, yếu tố dự đoán tốt nhất về mức độ thỏa mãn tình dục là tình yêu với bạn đời (Neto & Pinto, 2013).

▼ Figure 11.13 presents the results from a survey of nearly six thousand people in the United States. As the figure shows, frequency of sexual activity peaks in young adulthood and then declines, but even beyond age 70, nearly half of men and nearly a quarter of women remain sexually active (Herbenick et al., 2010). Another survey, including more than a thousand people, found that old people were, on average, as satisfied with their sex life as were young or middle-aged people. At all ages, the best predictor of sexual satisfaction was being in love with one’s partner (Neto & Pinto, 2013).

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply