Hoài niệm — Cách tận hưởng việc hồi tưởng về quá khứ và cách giải quyết những tác động tiêu cực của việc quá hoài niệm.

Nostalgia—How to Enjoy Reflecting on the Past

and How to Deal with the Negative Effects of Being too Nostalgic

Biên dịch: Bảo Chân – Hiệu đính: Xanh Lam

 

Nostalgia is a sentimentality for the past, typically for a period or place with happy personal associations. Nostalgia is usually triggered by something reminding an individual of an experience from the past. It is often characterized as a longing or desire to return to a former time or place.

Hoài niệm là sự đa cảm về quá khứ, thường là về một khoảng thời gian hoặc địa điểm có liên quan đến những ký ức hạnh phúc cá nhân. Hoài niệm thường được kích hoạt bởi điều gì đó khiến cho một cá nhân nhớ lại về trải nghiệm trong quá khứ. Nó thường được đặc trưng bởi sự khao khát hoặc mong muốn quay trở lại thời gian hoặc địa điểm trước đây.

Nostalgia can also be thought of as “the memory of happiness,” as it is often associated with happy memories from the past. It can be a source of comfort in times of sadness or distress.

Hoài niệm cũng có thể được coi là “ký ức hạnh phúc” vì nó thường gắn liền với những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ. Nó có thể là nguồn an ủi trong những lúc buồn bã hoặc đau khổ.

However, nostalgia is not just about happy memories; it can also be about longing for a time when things were simpler, or for a time when we felt more connected to others.

Tuy nhiên, hoài niệm không chỉ là những kỷ niệm vui vẻ; nó cũng có thể là khao khát một khoảng thời gian mà mọi thứ trở nên đơn giản hơn hoặc một khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy gắn kết hơn với người khác.

Nostalgia Used to Be Considered a Neurological Illness

Nỗi nhớ từng được coi là một căn bệnh thần kinh

Nostalgia is a relatively new concept. The word was first coined in 1688 by Swiss physician Johannes Hofer, who defined it as a neurological illness of continually thinking about one’s homeland and longing for return.

Hoài niệm là một khái niệm tương đối mới. Từ này lần đầu tiên được đặt ra vào năm 1688 bởi bác sĩ người Thụy Sĩ Johannes Hofer, người đã định nghĩa nó là một căn bệnh thần kinh khiến họ liên tục nghĩ về quê hương và khao khát được trở về.

It was not until the 19th century that nostalgia began to be seen as a positive sentiment, rather than a pathological condition. Swiss psychiatrist Carl Jung, for example, saw nostalgia as a way of reconnecting with our past and understanding our present. For Jung, nostalgia was a way to access the “collective unconscious“—the shared history and experiences that we all have as human beings.

Mãi đến thế kỷ 19, hoài niệm mới bắt đầu được coi là một tình cảm tích cực hơn là một tình trạng bệnh lý. Chẳng hạn, bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ Carl Jung coi hoài niệm là một cách kết nối lại với quá khứ và hiểu biết về hiện tại của chúng ta. Đối với Jung, hoài niệm là một cách để tiếp cận ” vô thức tập thể ” —lịch sử và trải nghiệm được chia sẻ mà tất cả chúng ta đều có với tư cách là con người.

During the First World War, nostalgia was once again associated with illness, as soldiers away at battle longed for the comforts of home. However, after the war ended, nostalgia once again became a positive sentiment.

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, hoài niệm một lần nữa gắn liền với bệnh tật, khi những người lính ra trận khao khát sự thoải mái như ở nhà.  Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, hoài niệm lại trở thành một cảm xúc tích cực.

Examples of Nostalgia From Popular Culture

Ví dụ về Hoài niệm từ văn hóa đại chúng

There are many examples of nostalgia in popular culture. The film It’s a Wonderful Life (1946) is often cited as one of the most nostalgic films ever made. The film tells the story of George Bailey (played by Jimmy Stewart), a man who is considering suicide on Christmas Eve.

Có rất nhiều ví dụ về sự hoài niệm trong văn hóa đại chúng. Bộ phim Đó là một cuộc sống tuyệt vời (1946) thường được coi là một trong những bộ phim hoài cổ nhất từng được thực hiện. Phim kể về George Bailey (do Jimmy Stewart thủ vai), một người đàn ông đang có ý định tự tử vào đêm Giáng sinh.

However, he is visited by an angel who shows him how different his life, and the lives of those around him, would have been if he had never been born. The film’s sentimental portrayal of small-town life in the early 20th century has helped to make it a holiday classic.

Tuy nhiên, anh được một thiên thần đến thăm, người cho anh thấy cuộc sống của anh và cuộc sống của những người xung quanh sẽ khác như thế nào nếu anh chưa bao giờ được sinh ra. Sự miêu tả đầy cảm xúc của bộ phim về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ vào đầu thế kỷ 20 đã giúp bộ phim trở thành một tác phẩm kinh điển dành cho các ngày lễ.

The television series The Wonder Years (1988-1993) is another example of nostalgia. The show tells the story of Kevin Arnold (played by Fred Savage), a boy growing up in the suburbs in the 1960s and 1970s. The show is notable for its use of voice-over narration from Kevin’s older self, which gives the show a nostalgic feeling.

Bộ phim truyền hình Những năm kỳ diệu (1988-1993) là một ví dụ khác về hoài niệm. Bộ phim kể về Kevin Arnold (do Fred Savage thủ vai), một cậu bé lớn lên ở vùng ngoại ô vào những năm 1960 và 1970. Đáng chú ý chương trình sử dụng lời tường thuật lồng tiếng của Kevin khi lớn tuổi, mang lại cho chương trình một cảm giác hoài cổ.

The song “I Will Always Love You” by Whitney Houston (originally released in 1992) is often cited as a nostalgic song. The song was written by Dolly Parton and is about a woman who is leaving her lover. However, she promises to always love him, even though they are no longer together. The song’s sentimental lyrics and melody have helped to make it one of the most popular love songs of all time.

Bài hát “I Will Always Love You” của Whitney Houston (phát hành lần đầu năm 1992) thường được coi là một bài hát đầy hoài niệm. Bài hát được viết bởi Dolly Parton và nói về một người phụ nữ sắp rời bỏ người yêu của mình. Tuy nhiên, cô hứa sẽ luôn yêu anh, dù họ không còn ở bên nhau nữa. Ca từ và giai điệu tình cảm của bài hát đã giúp nó trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Types of Nostalgia

Các loại nỗi nhớ

There are two types of nostalgia: positive and negative.

 • Positive nostalgia is characterized by happy, rose-tinted memories of the past. It is often associated with feelings of warmth, happiness, and comfort.
 • Negative nostalgia, on the other hand, is characterized by bittersweet or even painful memories of the past.8It is often associated with longing, sadness, and regret.

Có hai loại nỗi nhớ: tích cực và tiêu cực.

 • Nỗi nhớ tích cực được đặc trưng bởi những ký ức hạnh phúc, nhuốm màu hoa hồng trong quá khứ. Nó thường gắn liền với cảm giác ấm áp, hạnh phúc và thoải mái.
 • Mặt khác, nỗi nhớ tiêu cực được đặc trưng bởi những ký ức buồn vui lẫn lộn hoặc thậm chí đau đớn trong quá khứ. Nó thường gắn liền với sự khao khát, buồn bã và hối tiếc.

Nostalgia can also be divided into three different categories: personal, social, and cultural.

 • Personal nostalgia is characterized by memories of specific people or events from one’s own life.
 • Social nostalgia is characterized by memories of a time when one felt more connected to others.
 • Cultural nostalgia is characterized by memories of a time when one felt more connected to their culture.

Nỗi nhớ cũng có thể được chia thành ba loại khác nhau: cá nhân, xã hội và văn hóa.

 • Nỗi nhớ cá nhân được đặc trưng bởi ký ức về những người hoặc sự kiện cụ thể trong cuộc đời của một người.
 • Nỗi nhớ xã hội được đặc trưng bởi những ký ức về một thời mà người ta cảm thấy gắn kết hơn với người khác.
 • Nỗi nhớ văn hóa được đặc trưng bởi những ký ức về một thời mà người ta cảm thấy gắn kết hơn với văn hóa của họ.

Benefits of Being Nostalgic

Lợi ích của việc hoài niệm

Nostalgia has been shown to have a number of benefits. For example, nostalgia has been shown to:

 • Boost mood
 • Increase self-esteem
 • Provide a sense of social support
 • Help people to cope with difficult life transitions, such as divorce, retirement, and death

Nỗi nhớ đã được chứng minh là có một số lợi ích. Ví dụ, nỗi nhớ đã được thể hiện:

 • Tăng cường tâm trạng 
 • Tăng cường lòng tự trọng 
 • Cung cấp cảm giác hỗ trợ xã hội 
 • Giúp mọi người đương đầu với những giai đoạn chuyển tiếp khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như ly hôn, nghỉ hưu và qua đời 

Nostalgia can also have positive effects on physical health. For example, nostalgia has been shown to boost immune function and reduce stress levels. Nostalgia can also help to increase life satisfaction and reduce anxiety. 

Nỗi nhớ cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất. Ví dụ, nỗi nhớ đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch và giảm mức độ căng thẳng.  Nỗi nhớ cũng có thể giúp tăng sự hài lòng trong cuộc sống và giảm bớt lo lắng. 

Can You Be Too Nostalgic?—Negative Effects

Bạn có thể quá hoài niệm không?—Tác động tiêu cực

The True Meaning of Nostalgia | The New Yorker

However, nostalgia can also have negative effects. For example, nostalgia can:

 • Lead to a sense of loneliness and isolation
 • Cause people to dwell on the past and become unhappy with the present
 • Make people less likely to take action in the present

Tuy nhiên, nỗi nhớ cũng có thể có những tác động tiêu cực. Ví dụ nỗi nhớ có thể: 

 • Dẫn đến cảm giác cô đơn và cô lập
 • Khiến con người sống trong quá khứ và không hài lòng với hiện tại
 • Làm cho mọi người ít có khả năng hành động ở hiện tại

How to Avoid the Negative Effects of Nostalgia

Làm thế nào để tránh những tác động tiêu cực của nỗi nhớ

There are a few things you can do to avoid the negative effects of nostalgia:

 • Think about the present moment. What are you doing right now that you enjoy?
 • Make an effort to connect with others in the present. Spend time with people you care about. Talk to them about your positive memories.
 • Do things that make you happy. Listen to music, go for walks, watch your favorite movie.
 • Talk to a therapist. If you’re feeling particularly down, talking to a therapist can help.
 • Be mindful. Be aware of how much time you spend dwelling on the past.

Có một số điều bạn có thể làm để tránh những tác động tiêu cực của nỗi nhớ:

 • Hãy suy nghĩ về thời điểm hiện tại. Hiện tại bạn đang làm gì mà bạn thấy thích thú?
 • Hãy nỗ lực kết nối với những người khác ở hiện tại. Dành thời gian với những người bạn quan tâm. Nói chuyện với họ về những kỷ niệm tích cực của bạn.
 • Làm những điều khiến bạn hạnh phúc. Nghe nhạc, đi dạo, xem bộ phim yêu thích.
 • Nói chuyện với một nhà trị liệu. Nếu bạn cảm thấy đặc biệt chán nản, nói chuyện với bác sĩ trị liệu có thể giúp ích.
 • Hãy lưu tâm. Hãy nhận biết bạn dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về quá khứ.

Nguồn bài viết: https://www.verywellmind.com/what-is-nostalgia-5272007#toc-examples-of-nostalgia-from-popular-culture
Nguồn ảnh: Internet

Leave a Reply