Chấp nhận hay từ chối trách nhiệm tới những người xung quanh?

Những người khác có thể khích lệ để chúng ta làm một việc mà bản thân không chủ động muốn làm. Họ cũng có khả năng cản trở những việc mà đáng lẽ bản thân chúng ta có thể làm điều đó một mình. Chúng ta nhìn xung quanh và quan sát xem người khác đang hoặc không đang làm những gì và tự nhủ rằng “ok, tôi cũng sẽ làm nó”. Vì sao mọi người đôi lúc làm việc cùng nhau và đôi lúc phớt lờ sự cần giúp đỡ từ người khác?

Accepting or Denying Responsibility toward Others

   Other people can encourage us to do something we would not have done on our own. They can also inhibit us from doing something that we would have done on our own. We look around to see what others are doing—or not doing—and we say, “okay, i’ll do that, too.” Why do people sometimes work together and sometimes ignore the needs of others?

1. Sự bàng quan và giúp ích của người ngoài cuộc.

2. Tính lười biếng xã hội

Leave a Reply