Cảm xúc, Stress và Sức khỏe

Emotions, Stress, and Health

(Photo: club46.fr)

 

Giả sử người tình lãng mạn của bạn hỏi, “Anh yêu em nhiều như thế nào?” Bạn trả lời, “Oh, so với các cặp đang yêu khác, có lẽ là ở mức trung bình.” “Gì cơ?” Người tình của bạn hét lên: “Trung bình á! Anh nói chỉ trung bình đúng không?” Bạn gặp rắc rối lớn, ngay cả khi câu trả lời của bạn có khi là thật. (Điều này giống như với hầu hết mọi người. Đó là ý nghĩa của“Trung bình” là gì!) Nếu đó là câu trả lời sai, vậy thì trả lời thế nào thì tốt hơn? 42m3 trên giây’’? Không, chúng ta không đo tình yêu bằng các đơn vị vật chất được.

Suppose your romantic partner asks, “How much do you love me?” You reply, “Oh, compared to other loving couples, probably about average.” “What?” your partner screams. “Average! Did you say average?” You are in deep trouble, even though your answer was probably true. (It is for most people. That’s what “average” means!) If that was the wrong answer, what would be better? “Forty-two cubic meters per second”? No, we don’t measure love in physical units.

Vì vậy thay vào đó, bạn nói, “Anh yêu em nhiều hơn em có thể tưởng tượng. Nhiều hơn bất kỳ người nào đã từng yêu,” Đó là một câu trả lời tuyệt vời, và người tình của bạn sẽ hạnh phúc, mặc dù câu trả lời gần như chắc chắn là sai. Bạn thoát khỏi câu trả lời đó bởi vì không có cách nào có thể kiểm tra được câu trả lời của bạn có phải là thật không.

So instead, you say, “I love you more than you can possibly imagine. More than any other person has ever loved.” That was a good answer, and your partner is happy, even though the answer is almost certainly false. You get away with that answer because there is no way to check whether it is true.

Khi chúng ta nói về cảm xúc, việc đo lường cảm xúc là một vấn đề quan trọng. Các nhà tâm lý học đã thực hiện nhiều thang đo phù hợp về cảm giác, tri giác, học tập, trí nhớ và nhận thức. Khi chúng ta chuyển sang cảm xúc, hành vi xã hội và tính cách, các vấn đề đo lường trở nên rộng lớn hơn, và kết quả là, quá trình đo lường chậm hơn. Ở chương này, chúng ta xem xét những gì các nhà tâm lý học đã nghiên cứu được cho đến nay về cảm xúc bất chấp những khó khăn.

When we are talking about emotions, measurement is a serious problem. Psychologists make reasonably good measurements of sensation, perception, learning, memory, and cognition. As we now move to emotion, social behavior, and personality, the measurement problems become greater, and consequently, the progress has been slower. In this chapter, we consider what psychologists have learned so far about emotions despite the difficulties.

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply